9.11.09

Måndag och läser om svininfluensa

Jag börjar bli smått orolig över denhär influensan som verkar sprida sig som löpeld.
Influensaepidemin har utvecklats till en omfattande epidemi i norra Finland och håller på att trappas upp på olika håll i södra Finland.
Många får en mild version av svininfluensan, men en del blir allvarligt sjuka. Även unga och friska kan få allvarlig svininfluensa. Svininfluensan kan också orsaka följdsjukdomar. De vanligaste är lunginflammation, luftrörskatarr och hos barn öroninflammation.
Det bästa sättet att skydda sig mot svininfluensa och dess följdsjukdomar är att vaccinera sig. Den som vaccinerats kan inte sprida influensan till andra människor. Vaccinet är uttryckligen utvecklat för att bekämpa det virus som orsakar svininfluensa, så vaccinets effekt är god. Skyddet skapas inom cirka två veckor.
Svininfluensavaccinet är gratis och att vaccinera sig är frivilligt. Svininfluensavaccinet finns inte till försäljning på apoteken.
Mer information om tid och plats för vaccineringen fås från kommunens hälsovårdscentral.


Läste en notis som skrevs för flera veckor sedan, att Finland är välförberett om svininfluensan kommer. Men om vaccinet tar slut som det gör nu lite överallt, så är inte Finland så "väl föreberett" som sades då. Jag önskar man hade vaccin till hela Finlands befolkning IDAG.
Jag vill inte vänta på att få vaccin för att jag inte hör till nån riskgrupp.
2 har redan dött av flussan som sägs ha varit helt friska!

Vaccinationsordningen:
Vaccinationsordningen och tidsplanen har fastställts riskgruppvis

1. Från och med vecka 44 anställda som vårdar infektionspatienter eller infektionsbenägna patienter inom hälso- och sjukvården, socialvården och sjuktransporten, samt apoteksanställda inom kundtjänsten. Dessa grupper exponeras för smitta genom sitt arbete. Att vaccinera dem skyddar också patienterna.

2. Från och med vecka 45 gravida kvinnor. Största delen av de gravida kvinnor som får svininfluensa blir inte allvarligt sjuka. Risken för att de blir allvarligt sjuka är dock större än för andra i samma ålder. Vaccinering av gravida kvinnor.

3. Från och med vecka 46 personer i åldern 6 månader–64 år som hör till en riskgrupp pga. en sjukdom. Till den här gruppen hör personer med en hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering, en ämnesomsättningssjukdom, kronisk lever- eller njursvikt, en sjukdom eller behandling som försämrar motståndskraften, en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom. De som hör till en riskgrupp pga. en sjukdom löper den största risken att insjukna allvarligt. På grund av influensan kan den underliggande sjukdomen förvärras och funktionsförmågan försämras. Personer som hör till en riskgrupp på grund av sin sjukdom.

4. Från och med vecka 47 friska barn i åldern 6–35 månader. Små barn insjuknar ofta i influensa och får också oftare än genomsnittligt sjukhusvård pga. influensa. Dessutom är de effektiva smittspridare.

5. Från och med vecka 48 friska 3–24-åriga barn och ungdomar samt värnpliktiga. Åldersgruppen 3–24 år är den som insjuknat mest i svininfluensa. Trots att åldersgruppens svininfluensa vanligen är mild, har en del blivit allvarligt sjuka.

6. Från och med vecka 50–51 personer som fyllt 65 år och som hör till en riskgrupp pga. en sjukdom. Trots att de som fyllt 65 år löper en mindre risk än den övriga befolkningen att insjukna i svininfluensa, ökar en underliggande sjukdom risken för att insjukna allvarligt.

Behovet av att vaccinera hela befolkningen bedöms när man ser hur situationen utvecklas!!

1 kommentar: